Biografie di Nerina Milletti

nomeprofessioneautoreanni
Marie Letizia Studolmina Wyse Bonaparteprincipessa, scrittrice, saggista, traduttriceNerina Milletti1831 - 1902
Rose Elizabeth Clevelandscrittrice, saggistaNerina Milletti1846 - 1918
Violet Pagetscrittrice, saggistaNerina Milletti1856 - 1935
Eleonora DuseattriceNerina Milletti1858 - 1924
Anna FreudpsicanalistaNerina Milletti1895 - 1982
Romaine BrookspittriceNerina Milletti1874 - 1970